Vedtægter for Blistrup og omegns rideklub (BLIS)       8 april.2013

 §1

Klubbens navn er: Blistrup og omegns rideklub

Forkortelse: BLIS

Klubbens hjemsted er: Gribskov kommune

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje

                                                         §3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser

                                                          §4

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer samt passive medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, hvor de fylder 18. Kun juniormedlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Juniorer er ikke valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Udmeldelse af klubben kan ske, når et medlem skriftligt til bestyrelsen fremlægger begæring herom.

Klubbens faciliteter kan kun benyttes af klubbens aktive medlemmer.
 

                                                           §5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtelser

                                                         §6a.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et  evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil

                                                         §6b.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

8.april 2013

 Vedtægter for Blistrup og omegns rideklub (BLIS)

§6c.

I det af  §6b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertale på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse

fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-forbund (Eksklusion).

 §7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Kontingentet opkræves helårlig forud og er forfalden til betaling i januar.

Nye medlemmer der optages i 4. kvartal af regnskabsåret betaler kun halvt kontingent

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, betragtes medlemmet som udmeldt.

                                                         §8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, hvis størrelse afhænger af de til enhver tid, på generalforsamlingen valgte udvalg, dog mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Valgbare til bestyrelsen er endvidere kun amatører.

Generalforsamlingen vælger formanden.

Generalforsamlingen vælger desuden 2 til at være medlemmer af et forretningsudvalg på 3, hvoraf formanden er født medlem, samt 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig som kasserer og sekretær.

På den ordinære generalforsamling vælges repræsentanter til udvalg der er repræsentative for medlemmernes interesser.

Valg til disse udvalg kan ske blandt samtlige medlemmer, dog skal et medlem i udvalget vælges til formand.

Formændene for disse udvalg indtræder i bestyrelsen. Den samlede bestyrelse konstituerer sig med en næstformand.

Udvalgsformændene sammensætter selv deres udvalg med mindst 2 medlemmer yderligere heraf 1 næstformand.

I tilfælde af vakance for udvalgsformanden overtager den valgte næstformand formandens beføjelser og vælger et nyt medlem af udvalget.

Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen eller af foreningen i utide, konstituerer bestyrelsen sig på ny indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år. Formand og kasser kan ikke afgå samme år. Første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges revisoren hvert år.

Genvalg kan finde sted.

8 april.2013

Vedtægter for Blistrup og omegns rideklub (BLIS)

 §9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat
  2. Meddelelser fra formanden
  3. Rapport fra udvalgene
  4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6a. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages må mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

                                                         §10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformanden –kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §11.

Der bør ikke meddeles eneprokura.

                                                          §11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

Tiden og stedet for generalforsamling skal, tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret og medlemmer der er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst tre måneder.

r:

Dagsordnen skal som minimum indeholde følgende punkte

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af medlemskontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til forretningsudvalget

7. Valg af udvalgsformænd

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og §15.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6b og §6c.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

 8 april 2013

Vedtægter for Blistrup og omegns rideklub (BLIS)

 §12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettedes til DRF til godkendelse.

                                                               §13

Regnskabsåret går fra 1.januar til 31.december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den valgte revisor.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

                                                        §14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstalt il DRF ved beregningen.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

                                                        §15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d.2.november 1990.

Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 19.juli 2000.

Vedtægterne er ændret for § 4,7,8 og 11 på generalforsamling d. 18.feb.2013

Vedtægterne er ændret for § 4 på ekstraordinær generalforsamling d. 8.april.2013

Del siden